Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Dzień Edukacji Narodowej 2019/2020

14 października 2019 roku w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbyły się uroczystości szkolne związane z Dniem Edukacji Narodowej.

Pierwszym punktem była niespodzianka dla uczniów w postaci projekcji filmu wielokrotnie nagradzanego w wielu kategoriach ukazujący schyłek II wojny światowej i promujący m.in. wartości takie jak: odwaga, wiara w siebie i w drugiego człowieka. Po filmie uczniowie pod opieką pani Justyny Tchórz przygotowali krótką część artystyczną, po której Pani Dyrektor Bożena Kruk wręczyła nagrody dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Ostatnim punktem uroczystości był pyszny poczęstunek w budynku szkoły przygotowany przez uczniów kształcących się w zawodach branży gastronomicznej pod opieką Pani Anny Glińskiej-Grochal oraz Pani Elżbiety Mączki.

Zdjęcia w naszej galerii.

Informacja

Organizacja pracy szkoły w dniu 14 października 2019 roku.
W związki z art.74 Karty Nauczyciela w dniu 14 października 2019 roku (poniedziałek) zajęcia w Szkole Branżowej I stopnia w Niepołomicach odbywają się według następującego porządku:
godz. 8.00 spotkanie wszystkich klas w szkole
godz. 8.15 wyjście do kina
godz. 10.00 uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020W dniu 2 września 2019 roku rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020.

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach po mszy świętej w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach zebrali się wszyscy uczniowie naszej szkoły, gdzie po części powitalnej przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, zaznajomił młodocianych pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym i życzymy samych sukcesów.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019


19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa.

Po krótkim przedstawieniu przygotowanym przez klasę IIIa, pani dyrektor Bożena Kruk wraz z zaproszonymi gośćmi z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz firmy MAN Trucks wręczyli nagrody uczniom w konkursach szkolnych i międzyszkolnych objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Przedstawiciel Krakowskiego Bractwa Kurkowego - Krzysztof Wójcik - uczennicom kończącym szkołę z najwyższymi wynikami przekazał list gratulacyjny wraz z nagrodami.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Zdjęcia z uroczystości na naszym profilu Facebook oraz w galerii szkoły.

Zawody strzeleckie 2018/2019


W roku szkolnym 2018/2019 dwie drużyny CKZiU jak co roku brały udział w Powiatowej Lidze Strzeleckiej organizowanej przez LOK Nowa Huta. Zawody składają się z 4 rund, w których strzela się z czterech różnych rodzajów broni.

W klasyfikacji końcowej drużyna w składzie Łukasz Zapalski, Tomasz Łach i Adrian Krawczyk zdobyła 5 miejsce w klasyfikacji końcowej, Gratulujemy chłopakom i liczymy na dalsze osiągnięcia w przyszłym roku szkolnym.

Hanna Serwin
Wygenerowano w sekund: 0.03
9,939,965 unikalne wizyty