Dziennik elektroniczny

Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja o zajęciach praktycznych i konsultacjach dla uczniów

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami.


Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.


W związku z tym w naszej szkole uczniowie klas III w zawodach: kucharz/ sprzedawca/ mechanik pojazdów samochodowych/ zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają we wtorki i piątki.


Natomiast uczniowie klasy III wielozawodowej zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają we wtorki, środy i piątki.


Link do informacji z ministerstwa


Konsultacje dla uczniów od 1.06.2020

W CKZiU w Niepołomicach od 1.06.2020 organizowane są konsultacje dla uczniów zainteresowanych poprawą bądź zmianą proponowanej oceny klasyfikacyjnej.


Konsultacje odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego poniżej:


Zobacz konsultacje od 1 czerwca

W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół dot. konsultacji indywidualnych i grupowych konieczne jest zgłoszenie nauczycielowi prowadzącemu konsultacje chęci uczestnictwa poprzez dostępne formy kontaktu (najlepiej dziennik elektroniczny).


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Niepołomicach odbywa się według następującego harmonogramu:
(poniżej link)


Kierunki kształcenia i harmonogram rekrutacji 2020/2021 (Otwórz)

Na naszej stronie można już pobierać wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz wniosek)


Wydrukowany wniosek można też pobrać osobiście ze specjalnie przygotowanego i opisanego miejsca na terenie szkoły.


Wypełniony i podpisany wniosek można dostarczyć do szkoły w następującej formie:

 1. W formie elektronicznej na adres email: ckziurekrutacja@niepolomice.eu (skan lub wyraźne zdjęcie całego wniosku).
 2. Wrzucając do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie szkoły (najlepiej w zamkniętej opisanej kopercie).
 3. Osobiście do sekretariatu szkoły (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
 4. W innej formie ustalonej wcześniej z pracownikiem szkoły.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sekretariat szkoły: 12 281 00 21

Email: ckziurekrutacja@niepolomice.euKliknij poniżej i zobacz wirtualną ofertę

-= TUTAJ =-


Informacja o kształceniu na odległość

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone
do 7 czerwca br.


Do 7 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Link do rozporządzenia MEN

Informacja maturzystów

Informacja dla maturzystów

Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie egzaminów w 2020 roku egzaminy maturalne w CKZiU w Niepołomicach odbędą się według harmonogramu przekazanego przez Dryektora CKE z uwzględnieniem wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. tego egzaminu.

Jednocześnie anulowaniu ulega harmonogram szkolny przeprowadzenia egzaminów ustnych w maju 2020r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

Harmonogram:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7179

Komunikat o przyborach:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

O czym należy pamiętać podczas egzaminu:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7182

Dyrekcja
CKZiU w Niepołomicach

Informacja o zajęciach praktycznych

Informacja WAŻNE !


Komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Link do komunikatu na stronie www.gov.pl

Zdalne nauczanie w CKZiU

W celu realizacji kształcenia na odległość w Branżowej Szkole I stopnia w Niepołomicach uruchomiono bezpłatną platformę Microsoft Office 365 w połączeniu z dziennikiem Vulcan oraz innymi rozwiązaniami firmy Microsoft takimi jak Teams.


Szczegóły dla uczniów i słuchaczy tutaj

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Informacja Dyrektora Szkoły

Informacja Dyrektora CKZiU dla rodziców


Z dniem 12 marca br. zawiesza się na 2- tygodnie wszystkie zajęcia odbywające się w CKZiU.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • zajęcia w Twojej szkole, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu na warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej 28.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Informacja Dyrektora CKZiU dla uczniów i słuchaczy


  Z dniem 12 marca br. zawiesza się na 2- tygodnie wszystkie zajęcia odbywające się w CKZiU.

  Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
 • zajęcia w Twojej szkole, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu na warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej 28.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez szkołę w dzienniku elektronicznym, stronę internetową szkoły oraz profil na Facebook'u.

  Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
 • zajęcia w szkole, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • zjazd w dniach 13-14.03.2020 dla semestru IV i VI zostaje odwołany

  Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych realizowanych w CKZiU w Niepołomicach
 • zajęcia w placówce będą zawieszone w dniach 13-14.03.2020;
 • Komunikat. Jak skutecznie myć ręce.


  Na terenie szkoły wywieszone zostały instrukcje prawidłowego mycia rąk, które należy bezwzględnie przestrzegać.

  Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 – „Działajmy razem”


  28 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 pod tegorocznym hasłem: „Działajmy razem”. Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice przeprowadzony został dla wszystkich chętnych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

  Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, a od 2005 roku również w naszym kraju. Jego głównym organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet.
  W tym Polsce jesteśmy jedną z 4600 szkół szkół, które brały udział w tegorocznej edycji DBI 2020. Dla porównania w ubiegłym roku zgłoszonych inicjatyw było 3977, a w roku 2018 3606, co ukazuje coroczny wzrost zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z globalnej sieci wśród dzieci i młodzieży.

  Dzień Bezpiecznego Internetu to wspólny cel, którym jest ciągłe uświadamianie jakim wspaniałym wynalazkiem jest Internet. Służy jako narzędzie rozrywki, samorozwoju i komunikacji między człowiekiem niezależnie od odległości, ale może być również niebezpieczny doprowadzając do tragedii rodzinnych oraz przestępstw.

  Przed przystąpieniem do rozwiązania testu w formie elektronicznej dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa w sieci oraz zasad netykiety uczniowie wzięli udział w multimedialnej prelekcji dotyczącej stalkingu – czyli uporczywego nękania drugiej osoby naruszając jej prywatność, hejtu oraz sposobów obrony i reakcji przed agresją cyfrową. Najdłuższa wspólna wymiana zdań toczyła się wokół pojawiających się faktów. W najnowszych publikacjach znajdujemy informacje, iż wraz z przenoszeniem dużej części naszej społecznej aktywności do sieci, tworzymy wielką bazę danych, która przez lata buduje nasz wizerunek i będzie wpływać na to, jak dziś i za parę lat będą nas postrzegać inni. O tym, jak ważne jest dbanie o własny wizerunek w sieci, świadczy ilość powstałych nowych serwisów, które oferują usługi w zakresie oczyszczania internetowej reputacji. Jak będzie wyglądała przyszłość skoro od kilku lat stało się modne wrzucanie do sieci zdjęć z badań USG przed narodzinami? Niebawem okaże się, że w Internecie istniejemy wcześniej niż się urodziliśmy.

  Tegoroczny test w formie elektronicznej składał się z 51 pytań. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością terminologii, ale również znajomością zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami czyhającymi w globalnej sieci.
  Zwycięzcą konkursu został Marek Zgórkiewicz z klasy IGe , rozwiązując test z wynikiem 82% . Na kolejnych miejscach uplasowali się: 2 miejsce – Szymon Sołek, 3 miejsce – Dawid Romaniuk, 4 miejsce – Tomasz Gawłowski.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy oraz zapraszamy do udziału w kolejnym DBI 2021 również w lutym.

  Organizator konkursu i inicjatywy DBI 2020 w CKZiU: Jarosław Rusek (nauczyciel geografii i informatyki)

  Szkolenie Branżowe w warsztatach przy ul. Kolejowej


  Po raz kolejny na warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej odbyło się szkolenie branżowe, w ramach rozpoczętego w październiku projektu GARAGE GURUS MOTOPARTS, organizowanego przez producenta części takich marek jak MONROE, MOOG, FERODO, JURID.
  Tym razem w szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas 2 i 3, natomiast uczniowie klas 1 biorący udział w październikowej edycji otrzymali indywidualne Certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę z zakresu układów hamulcowych. Tuż po nowym roku odbędą się kolejne części szkolenia.

  Więcej zdjęć na naszym oficjalnym profilu Facebook

  Marek Kępa

  No promil No problem - STOP dla nietrzeźwych kierowców 2019/2020

  22 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 wspólnie z sąsiednimi szkołami nasi uczniowie wzięli udział w corocznie organizowanej akcji promującej trzeźwość za kierownicą.

  Przemarsz przez centrum Niepołomic ma na celu przypomnienie o tragediach drogowych związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Finałem tegorocznego marszu „No promil – No problem” były pokazy artystyczne przygotowane przez reprezentacje każdej szkoły w Parku Miejskim, które za każdym razem został nagrodzone gromkimi brawami. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za trud włożony w przygotowane materiały, a w szczególności pani Aleksandrze Fraś za organizację akcji w naszej szkole. Dzięki takim akcjom przypominamy jak złymi decyzjami można zniszczyć nie tylko swoje, ale też życie innych.

  Zdjęcia z marszu w naszej galerii.
  Wygenerowano w sekund: 0.06
  11,058,158 unikalne wizyty