Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018:
8.00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Niepołomicach
9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa.

Konkurs o Krakowskim Bractwie Kurkowym.

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o naszym patronie - Krakowskim Bractwie Kurkowym.

Konkurs odbędzie się w najbliższy poniedziałek 18.06.2018 o godzinie 9.30 w naszej szkole.

Zgłoszenia przyjmuje pani Zuzanna Polańska.

Zakończenie roku szkolnego LO dla Dorosłych 201827 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego słuchaczy ostatniego semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Konkurs Wiedzy Motoryzacyjnej 2017/2018

W dniach 27 marca oraz 17 kwietnia bieżącego roku w CKZIU przy ul. Kolejowej odbył się Konkurs Wiedzy Motoryzacyjnej na najlepszego ucznia w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych 2018 dla uczniów klasy 3 pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Do udziału zgłosiło się 5 uczniów.
Konkurs składał się z 2 etapów, etap pierwszy to test wiedzy teoretycznej (23 Marca 2018), który składał się z 20 pytań tematycznych, i wyłonił 3 finalistów.
Drugi etap to praktyczne sprawdzenie wiedzy uczniów. Uczestnicy mieli do wylosowania 3 zadania praktyczne:
- wymiana oleju , wszystkich filtrów oraz sprawdzenie i diagnoza układu klimatyzacji
- kontrola i weryfikacja układu hamulcowego
- wymiana opon wraz wyważaniem oraz naprawa defektu jednej z opon.
Uczestnicy konkursu byli oceniania przez skład jury w osobach nauczycieli zawodu:
Pan Rafał Uchacz, Adam Zaremba, Marek Kępa. Ocenie podlegała wiedza praktyczna ale i porządek stanowiska pracy .
Komisja oceniająca analizuje wyniki i efekty przeprowadzonych testów i zadań praktycznych , wyniki Konkurs Wiedzy Motoryzacyjnej na najlepszego ucznia w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych 2018 będą ogłoszone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018, wtedy też zostaną wręczone atrakcyjne nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Zdjęcia z konkursu w naszej galerii i na profilu Facebook.

Autor: Marek Kępa – nauczyciel przedmiotów zawodowych branży mechanicznej

Dzień Otwarty 2018

Dzień Otwarty naszej szkoły !

24.04.2018 r. to jedyny dzień w roku, kiedy odwiedzają nas gimnazjaliści i rodzice. W tym roku moc atrakcji czekała na naszych gości. Przy ul. 3 Maja w pracowniach gastronomicznych rozprzestrzeniał się piękny zapach wypieków naszych uczniów w zawodach kucharz i cukiernik. W pracowni fryzjerskiej kolejki do fryzjera, a na ul. Kolejowej 28 smażone kiełbaski, samochody zabytkowe, samochód rajdowy, wózek widłowy i L-ka. Na piętrze wcielanie się w role sprzedawcy i magazyniera.

Dziękujemy za odwiedziny i serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.
Zdjęcia w naszej galerii i na profilu FB.
Wygenerowano w sekund: 0.04
7,878,600 unikalne wizyty