CKZ

Profil na Facebook.com

Dziennik elektroniczny


Bierzemy udział w

Dyplom

Dyplom

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji:
Razem na Święta.

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Ewaluacja zewnętrzna

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W CKZiU w Niepołomicach ma zastosowanie § 4. 4. „Zajęcia praktyczne u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie:
1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą” W związku z powyższym uczeń branżowej szkoły I stopnia zawiera umowę z pracodawcą następnie dostarcza umowę do szkoły jako potwierdzenie odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy.
Szkoła rejestruje umowy w systemie SIO na bieżąco w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2019.
Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania szkoły czy pracodawca jest rzemieślnikiem gdyż zgodnie z Art. 122 prawa oświatowego ma to wpływ na formę egzaminu:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera na czas nieokreślony zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.
Cykl kształcenia w zawodach w Branżowej Szkole I stopnia wynosi 36 miesięcy.
Informację tą odnotowuje się w SIO i jest ona podstawą wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Zgodnie z art. 120a. Dyrektor szkoły ustala z pracodawcą:

1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;
2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy;
3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.
Powyższe ustalenia stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Reasumując:
1. Uczeń branżowej szkoły I stopnia zawiera umowę z pracodawcą.
2. Umowa jest warunkiem posiadania statusu ucznia w CKZiU w Niepołomicach.
3. Umowa na czas nieokreślony (obejmuje cały cykl kształcenia-36 miesięcy).
4. Umowa musi być przedłożona przez ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2019.
5. Pracodawca do 15.09.2019 zobowiązany do zgłoszenia w szkole czy posiada status rzemieślnika.
6. Za prawidłowość zawieranych umów będących podstawą dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawcy odpowiada pracodawca.

Pobierz dokument w wersji PDF.
Wygenerowano w sekund: 0.03
16,880,086 unikalne wizyty